آموزشی و مشاوره


    

 

برگزاری دوره ها يا کارگاههای آموزشی با پيشنهاد شورای مرکز يا نياز سنجی واحدهای مستقر به منظور آموزش فنون تجاری سازی علوم، قوانين و علوم مورد نياز برای واحدها و شرکتهای خصوصی مستقر برگزار می گردد.

 زمان، محل و مبلغ دوره برای هر نفر و حداقل تعداد متقاضی برای برگزاری دوره، حداقل يک ماه قبل از زمان اجرا اعلام عمومی می گردد.

 اعضاء هيأت علمی دانشگاه و ساير اشخاص حقيقی يا حقوقی با پرداخت مبلغ دوره و دانشجويان با ارائه کارت دانشجويی و پرداخت نصف مبلغ دوره به حساب مرکز و ارائه فيش بانکی آن می توانند در دوره ثبت نام نمايند.

 اعضاء واحدهای مستقر می توانند هزينه برگزاری دوره يا کارگاه را از محل اعتبار خدماتی واحدشان در نزد مرکز تأمين نمايند. مديريت مرکز، در صورت تشخيص، می تواند شرکت در دوره يا کارگاه را برای يک نفر يا تعداد بيشتری از  اعضای واحدهای مستقر اجباری نمايد.  

 


متقاضيان حداکثر تا يک هفته قبل از برگزاری دوره يا کارگاه فرصت دارند تا برای شرکت در دوره اعلام آمادگی وثبت نام و يا اعلام انصراف نمايند . پس از آن هزينه دريافت شده به صورت فيش بانکی يا کسر شده از اعتبار واحد قابل بازگشت نخواهد بود.
 اشخاص واحدهای متقاضی مستقر در ساير مراکز رشد کشور نيز می توانند با پرداخت نصف مبلغ دوره برای هر نفر به حساب مرکز و ارائه فيش بانکی آن در دوره ثبت نام نمايند.


 

اگر اعضاء واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه کاشان متقاضی شرکت در دوره ها يا کارگاههای برگزار شده در ساير مرکز رشد يا پارکهای علمی فناوری، شرکتهای معتبر ساير دانشگاهها يا مرکز آموزشی معتبر باشند با ارائه فاکتور معتبر می توانند از محل اعتبار خدماتی يا ايده محوری در نزد مرکز برای تأمين هزينه دوره استفاده نمايند . هزينه رفت و آمد و محل اقامت برای حضور در دوره استفاده نمايند . هزينه رفت وآمد محل اقامت برای حضور در دوره می تواند از محل اعتبارات با ارائه فاکتور معتبر تأمين شود .

 در صورت عدم تکميل ظرفيت اعلام شده برای برگزاری دوره يا کارگاه مرکز می تواند از برگزاری آن منصرف شود وکليه مبالغ پرداخت شده توسط متقاضيان را به آنان بازگرداند.

 
در صورتيكه شوراي مركز شركت واحدهاي مستقر در دوره اي كه توسط سازمان يا موسسه ديگري برگزار مي شود را لازم دانست و هماهنگ نمود واحدها بايد در اين دوره شركت كنند و مركز بر اساس توافق بعمل آمده با موسسه برگزاركننده هزينه آن را پرداخت و از اعتبار خدماتي واحد كسر خواهد كرد.

 اين آيين نامه در 10 ماده در صورتجلسه شماره 1275/1/43 مورخ 19/4/85 مورد تأييد و امضاء شورای مرکز رشد دانشگاه کاشان قرار گرفته است و هر گونه دخل و تصرف در آن ممنوع می باشد.

 

 

 
 
 
 
 

hits3890بازدید