واحدهای پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاه کاشان
جوانه هر ایده برای شکوفا شدن نیاز به آبیاری دارد


ریگ سبز کویر

استفاده از ماسه بادی در تولید مصالح ساختمانی نوین

کیمیاگران صنعت امیر کبیر

مشاوره، طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی و صنعتی

مغناطیس دقیق کویر

ساخت دستگاههای مغناطومتر

نوین ریس سنج

طراحی وساخت تجهیزات آزمایشگاهی نساجی