واحدهای پذیرش شده در مرکز رشد دانشگاه کاشان
جوانه هر ایده برای شکوفا شدن نیاز به آبیاری دارد

مرکز تحقیقات اجتماعی و فرهنگی کاوش

تحقیقات اجتماعی و فرهنگی

اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان

اسانس و گیاهان دارویی

پژوهشکده نمک کویر

تحقیق و پژوهش در رابطه با دریاچه نمک منطقه آران وبیدگل - پژوهش و استخراج انواع نمکها از دریاچه نمک آران و بیدگل با همکاری شهرداری آران