نشانی
کاشان - میدان جهاد - بلوار مادر - خیابان عدالت - مرکز رشد دانشگاه کاشان - کدپستی 8714943443


نام شماره تلفنشماره نمابرشناسه ياهوشناسه جيميل
اپراتور و انتظامات مرکز رشد0315557880003155578810------------
جذب و پذیرش مرکز رشد0315557880103155578810------------
حسابداری مرکز رشد0315557881503155578810------------
کارشناس IT و روابط عمومی و دفتر مدیریت مرکز رشد03155578811-5557880803155578810------------


فرم تماس با بخشهای گوناگون مرکز رشد دانشگاه کاشان